Grafika BIP

Regulaminy

Regulamin Przedszkola

 1. Dzieci przyprowadzane i odbierane są zgodnie z godzinami zadeklarowanymi przez Rodziców w Umowie o świadczeniu usług przedszkolnych.
 2. Ze względów bezpieczeństwa każde dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
 3. Obowiązuje zakaz przyprowadzania do Przedszkola dzieci z objawami chorobowymi.
 4. Rodzice zobowiązani są powiadomić Dyrektora Przedszkola lub nauczyciela grupy o chorobie zakaźnej dziecka.
 5. Nie zgłoszenie dłuższej nieobecności dziecka oznacza rezygnację z Przedszkola, co skutkuje skreśleniem z listy przedszkolnej.
 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku nieuregulowania przez Rodziców odpłatności.
 7. Personel Przedszkola nie może podawać dzieciom lekarstw.
 8. W przypadku nieuleczalnej lub przewlekłej choroby dziecka związanej z koniecznością podawania leków, podają je Rodzice lub prawni opiekunowie.
 9. W przypadku zatajenia przez Rodziców informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje zdrowotne dziecka.
 10. Dzieci nie powinny przynosić dodatkowych posiłków tj. słodyczy, owoców, kanapek itp.
 11. Za zabawki lub inne rzeczy przyniesione przez dzieci personel Przedszkola nie odpowiada.
 12. Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za świadczenia usług i wyżywienie  do 15-go dnia każdego miesiąca na wskazany nr konta bankowego.

W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego: grupa 4,5 latki Smerfy : "Rozwój- Wychowanie- Edukacja" Anna Stelmach- Tkacz, Karina Mucha.

"Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopała, zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola „Bajkowe Wzgórze” w Skrzyszowie.

 

Program ten jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

ORAZ PROGRAMY:

 1. Program adaptacyjny "Jestem przedszkolakiem"
 2. Program "Bezpieczny świat przedszkolaka"
 3. Profilaktyczno - wychowawczy program przeciwdziałaniu agresji w przedszkolu.
 4. Program do pracy indywidualnej
 5. Program współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicami.
 6. Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"
 7. Program "Czyste powietrze wokół nas"
 8. Program "Mały miś w świecie wielkiej literatury"
 9. Projekt Edukacyjny: "Piękna Nasza Polska cała"

Powyższe programy do wglądu w Naszym Przedszkolu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-07-05 15:15
Aktualizacja publikacji
Krakowczyk Karolina 2019-12-18 13:37
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
5
do góry